Kursa programma “Galveno grāmatvežu kvalifikācijas celšana”

Atpakaļ

Kursa ietvaros var izvēlēties nepieciešamās tēmas un apmeklēt tos kā semināru.

Kurss ir izstrādāts, balstoties uz jauno likumu "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums" un jaunu noteikumu likuma normu №775 piemērošanu. Kursā ir ņemtas vērā izmaiņas, kas saistītas ar nodokļu reformu, kas stājas spēkā no 2018. gada.

Izdales materiālā iekļauti galvenie normatīvie dokumenti krievu valodā un to piemērošanas praktiskie piemēri.

1. Likums "Pievienotās vērtības nodokļa likums"

 • Ar nodokli apliekamie un neapliekamie darījumi.
 • Darījumi bez atlīdzības.
 • Darījuma vietas noteikšana.
 • Darījumu atpogaļošana deklarācijā par piegādi/saņemšanu par precēm un pakalpojumiem Latvijā, ES un trešās valstīs.
 • Ierobežojumi piemērojot 0% PVN.
 • 2017.gada izmaiņas priekšnodokļa pārskaitījumā.
 • Noteikumi par priekšnodokļa atskaitīšanu autotransportam.
 • Nodokļu rēķinu piestādīšanas prasības.
 • Kritēriju izmaiņas PVN deklarācijas noformēšanā un reģistrēšanā no 2018.gada.
 • Darījumu saraksta paplašināšana, kuriem piemēro īpašo nodokļa atspoguļošanas kārtību.

2. Līkums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, Likums “Par valsts sociālo apdrošināšanu” un Likums “Mikrouzņēmumu nodokļa likums” ar izmaiņām kas stājas spēka no 2017.gada. Grozījumi transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā.

2.1. Apliekamie un neapliekamie ienākumi privātpersonām.

 • Saimnieciskās darbības pazīmes fiziskām personām,
 • Labumi un dāvanas darbiniekiem un ne darbiniekiem,
 • Attiecināmo izmaksu saraksta paplašināšana,
 • Avansa norēķini, nodokļi valdes locekļiem.
 • Izsniegtie un saņemtie aizdevumi, ieņēmumi no procentiem,
 • Noma no fiziskās personas un nekustama īpašuma bezatlīdzības lietošanas līgum, autotransports un pārējais īpašums,
 • Kārtējas un ārkārtas dividendes
 • Gada deklarācijas iesniegšanas pienākums.

2.2. Uzņēmuma līgumi, pilnvaru un autortiesību līgumi, to priekšrocības.

 • Darbinieku noma.
 • Darījumu riski ar mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju.

2.3. 2018.gada izmaiņas.

 • Ienākumu diferencētā likme.
 • Ienākumiem nodoklis personām, kuras veic saimniecisko darbību.
 • Likmes un kārtības izmaiņām, kapitāla ienākumu deklarācijā.
 • Attaisnoto izdevumu limiti.

2.4. Grozījumi Likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”

 • Obligāto iemaksu minimālais izmērs dažādu kategoriju darbiniekiem un pašnodarbinātajiem.
 • Darba ņēmēju un pašnodarbināto personu jaunas likmes.
 • Solidaritātes nodoklis ar 2018. gada izmaiņām

2.5. Grozījumi Likumā “Mikrouzņēmumu nodokļa likums” no 2018.gada

 • Pieļaujamā apgrozījuma samazinājums.
 • Jauni ierobežojumi darbinieku pieņemšanai darbā.
 • Noteikumi un pārejai termiņi pārreģistrācijai uz citu statusu.
 • Citi jautājumi, kas saistīti ar nodokļa piemērošanu mikrouzņēmumiem.

2.6. Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļa nodokļa likums.

 • Ar nodokļiem neapliekamo vieglo automašīnu saraksts.
 • Dokumentu noformēšana un izdevumu uzskaite grāmatvedībā, kas saistīti ar dažādām autotransporta kategorijām.
 • Grozījumu projekti likumā.

3. Likums "Par gada pārskatiem un konsolidētajiem gada pārskatiem" un MK noteikumi 775. (spēkā no 2016.gada)

3.1. Izmaiņas uzņēmumu dalījumā pa kategorijām un jaunā gada pārskata struktūra katras kategorijas uzņēmumiem.

 • Papildu atvieglojumi mikrobiedrībām.
 • Finanšu pārskata saturs katrai biedrību kategorijai.
 • Vadības ziņojums.
 • Revīzijas vai pārbaudes pienākumi.

3.2. Izmaiņas ilgtermiņa ieguldījumu un krājumu uzskaitē. Bioloģisko aktīvu uzskaite.

 • Jauno noteikumu prasības finanšu un operatīvo nomu atspoguļošanai.

3.3. Debitoru un kreditoru parādu uzskaite, uzkrātie ienākumi un saistības un uzkrājumu veidošana saskaņā ar jaunajām likumdošanas prasībām.

 • Izmaiņas ieņēmumu un izdevumu atspoguļošanas struktūrā, posteņu pārklasifikācija, ieņēmumu atzīšanas brīdis pēc dažādiem darbības veidiem.

3.4. Uzskaites politikas un grāmatvedības aprēķinu izmaiņas, notikumi pēc bilances datuma, iepriekšējo gadu kļūdu labošana.

4. Līkums “Par uzņēmuma ienākuma nodokli” un UIIN deklarācija (2017.gada prasības.)

4.1. Izdevumi kas nav nesaistīti ar saimniecisko darbību

 • Izdevumu atspoguļošana darbinieku pasākumiem, dāvanas un pabalsti darbiniekiem,
 • Virsnormu krājumu norakstīšana,
 • Ziedojumi fiziskām un juridiskām personām

4.2. Apliekamā ienākuma korekcija

 • Maksājumi nerezidentiem
 • Reprezentācijas izdevumi
 • Maksājumu procentu normu aprēķins līzingam, aizdevumiem.
 • Izmaksas reprezentācijas klases automašīnai,
 • Bezcerīgo vai šaubīgo debitoru parāda atspoguļošana.
 • Citas koriģējamas summas.

4.3. Deklarējamo zaudējumu nosegšana un to ierobežošana.

4.4. IIN samaksa un IIN avansa maksājumu aprēķināšana. Pārmaksātā nodokļa atmaksa.

5. Jauns 2018.gada līkums “Par uzņēmuma ienākuma nodokli”

5.1. Likme un nodokļu taksācijas periodi.

5.2. Jauna pieeja ar nodokli apliekamai bāzei.

 • Sadalītā peļņa.
 • Nosacītā sadalītā peļņa.
 • Izdevumi, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību.
 • Reprezentācijas izdevumi.
 • Izdevumi pasākumiem personāla ilgtspējīgai attīstībai.
 • Neuzticami parādi, pārejas noteikumi.
 • Dividendes un nosacītās dividendes.

5.3. Citas izmaiņas un pārejas noteikumi.

Atpakaļ


Reģistrācija