Gada pārskata un jaunas UIN deklarācijas sastādīšana par 2018. gadu

Atpakaļ

Semināra programma:

 • Likuma „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums” prasība par gada pārskata sastādīšanai.
  • Uzņēmumu sadalījums kategorijās.
  • Finanšu pārskata saturs katrai sabiedrību kategorijai.
  • Papildu atvieglojumi mikrouzņēmumiem.
  • Prasības pielikumiem un bilances skaidrojumiem.
  • Vadības ziņojums.
  • Revīzijas vai pārbaudes pienākums.
  • Gada pārskata sastādīšanas, apstiprināšanas un iesniegšanas kārtība.
  • Prasības gada pārskata parakstīšanai.
  • Gada inventarizācija
 • 2. Prasības ilgtermiņa ieguldījumiem un krājumiem. Finanšu un operatīvās nomas atspoguļošana. Līzings.
  • Debitoru un kreditoru parādu uzskaite, uzkrātie ienākumi un saistības un uzkrājumu veidošana saskaņā ar jaunajām likumdošanas prasībām.
  • Izmaiņas ieņēmumu un izdevumu atspoguļošanas struktūrā, posteņu pārklasifikācija, ieņēmumu atzīšanas brīdis pēc dažādiem darbības veidiem.
  • Izmaiņas grāmatvedības politikā un grāmatvedības aprēķinos, notikumi pēc bilances datuma, iepriekšējo gadu kļūdu labošana.
 • 3. UIN aprēķins un jaunas UIN deklarācijas aizpildīšanas principi.
 • 3.1 Deklarāciju iesniegšana 2018.gada laikā.
  • Izdevumi, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību.
  • Reprezentācija un pasākumi personāla ilgtspējīgai attīstībai.
  • Ziedojumi fiziskām un juridiskām personām.
  • Peļņas sadale uz dividendēm.
  • Ārkārtas dividendes.
 • 3.2 Pirmās UIN deklarācijā iesniegšana par decembri.
 • 3.3 PNP deklarācijas precizējums par decembri nododot gada pārskatu.
  • Virsnormu krājumu norakstīšana.
  • Procentu likmju aprēķināšana.
  • Bezcerīgo debitoru norakstīšana un uzkrājumi šaubīgiem debitoriem.
  • Aizdevumi, pielīdzinātie dividenžu izmaksām.
  • Deklaratīvo zaudējumu izmantošana, kuri radušies līdz 2018.gadam.
  • UIN deklarācijas aizpildīšanas principi.
  • Maksājumi nerezidentiem un pārskati.
 • 4. Tipisko kļūdu analīze. Atbildes uz jautājumiem..

Semināra apraksts:

 • 1. nodarbība:
 • dienas grupa
 • 2019. gada 26. martā
 • no 10:00 līdz 15:00
 • Lektore: Lilija Sokola
 • Cena: 75.00 EUR+PVN
Reģistrācija

Atpakaļ