Kursa „Grāmatvedības kursi iesācējiem” programma

Atpakaļ

Klātienes un online mācības visās programmās!

1. Grāmatvedības uzskaites pamati

 • Saimnieciskie līdzekļi, to klasifikācija;
 • Grāmatvedības bilance, tās struktūra;
 • Grāmatvedības konti;
 • Divkāršā ieraksta princips;
 • Apgrozījuma pārskats. Praktiskais piemērs;
 • Kontu darba plāns;
 • Grāmatvedības uzskaites organizēšana uzņēmumā;
 • Firmas uzskaites metodika.

2. Iegūto krājumu uzskaite

 • Iegūto krājumu uzskaites metodes;
 • PVN atspoguļošanas praktiskie piemēri iegūstot krājumus darījumos ar piegādātājiem no Latvijas, ES un trešajām valstīm.

3. Saimnieciskās darbības rezultāta noteikšana

 • Saimnieciskās darbības ieņēmumu noteikšana. PVN ieņēmumu atspoguļošanā;
 • Ieņēmumu un PVN atspoguļošanas praktiskie piemēri, pārdodot preces Latvijā, ES un trešajās valstīs;
 • Ieņēmumu un PVN atspoguļošana, sniedzot pakalpojumus un veicot darbus;
 • Saimnieciskās darbības izdevumu noteikšana:
  • noma un bezatlīdzības lietošana;
  • degvielas iegāde autotransportam;
  • vieglo automašīnu nodoklis;
  • tekošais remonts un kapitālie izdevumi nomātiem PL;
  • saziņas izdevumi;
  • reklāmas un reprezentācijas izdevumi;
  • pasākumi ilgtspējīgai personāla attīstībai;
  • personificētas un nepersonificētas izmaksas darbiniekiem;
  • mantas apdrošināšana.
 • Saimnieciskās darbības rezultāta noteikšana:
  • uzņēmuma ienākumu nodokļa aprēķins saskaņā ar UIN likumu, UIN ikmēneša deklarācijas;
  • nesadalītas peļņas/nesegto zaudējumu aprēķins;
  • nesadalītas peļņas sadale dividendēm. Dividenžu nodoklis.

Firmas saimnieciskās darbības analīzes praktiskais piemērs.

4. Naudas līdzekļu uzskaite

 • Kases operācijas;
 • Bankas operācijas;
 • Operācijas ar norēķinu personām;
 • Valūtas operācijas;
 • Komandējumu un darba braucienu izdevumu uzskaite;
 • Skaidras naudas darījumi.

5. Attaisnojuma dokumenti un prasības tiem.

 • Iekšējie un ārējie dokumenti;
 • Nodokļu konts;
 • Tirdzniecības, pakalpojumu sniegšanas un darba veikšanas dokumenti.

6. Darba algas uzskaite

 • Darba attiecību noformēšana saskaņā ar Darba likumu;
 • Darba algas aprēķināšana;
 • Atvaļinājuma naudas aprēķināšana;
 • Kompensācijas aprēķināšana par neizmantoto atvaļinājumu atlaišanas gadījumā;
 • Darba nespējas lapas aprēķināšana;
 • Virsstundu, nakts stundu un svētku dienu apmaksa;
 • Darba algas atskaišu sagatavošana.

7. Pamatlīdzekļu uzskaite

 • Pamatlīdzekļu iegūšana;
 • Pamatlīdzekļu finanšu nolietojums;
 • Pamatlīdzekļu nozīmīgas daļas remonts un nomaiņa;
 • Pamatlīdzekļu norakstīšana.

8. Firmas gada pārskata sastādīšanas praktiskais piemērs.

 • Firmas saimnieciskās operācijas;
 • Inventarizācija;
 • Grāmatveža darba tabulas sastādīšana;
 • Gada pārskata veidlapu aizpildīšana;
 • Uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācija (par pārskata gada pēdējo mēnesi).

9. Pievienotās vērtības nodoklis

 • Norēķini ar budžetu par pievienotās vērtības nodokli;
 • Pievienotās vērtības nodokļa atskaites.

Atpakaļ


Pieteikties kursam