Kursa programma “Grāmatvežu kvalifikācijas celšanas praktiskais kurss”

Atpakaļ

Klātienes un online mācības visās programmās!

Kursa ietvaros var izvēlēties nepieciešamās tēmas un apmeklēt tos kā semināru.

Izdales materiālā iekļauti galvenie normatīvie dokumenti krievu valodā un to piemērošanas praktiskie piemēri.

1. PVN likums, ņemot vēra izmaiņas no 01.01.2024

 • Likuma darbības joma.
 • Darījumu analīze ārpus likuma robežām.
 • Ar nodokli apliekamie un neapliekamie darījumi.
 • Jaunie darījumu veidi.
 • Darījumu un pakalpojumu par preces piegādi/saņemšanu atspoguļošana deklarācijā Latvijā, ES un trešajās valstīs.
 • Ierobežojumi 0% PVN piemērošanai.
 • Brīdis, kad PVN tiek ieskaitīts budžetā.
 • Brīdis, kad tiek atskaitīts priekšnodoklis.
 • Priekšnodoklis autotransportam.
 • Vaučeri.
 • Nodokļu rēķinu izsniegšanas prasības.
 • PVN maksātāju reģistrācijas kritēriji.
 • Īpašie režīmi PVN atspoguļošanai.

2. Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums (divas nodarbības)

2.1.Uzņēmumu sadalījums kategorijās un gada pārskata struktūra katrai uzņēmumu kategorijai.

 • Papildu atvieglojumi mikrobiedrībām.
 • Finanšu pārskata saturs katrai biedrību kategorijai.
 • Vadības ziņojums.
 • Revīzijas vai pārbaudes pienākumi.

2.2. Prasības ilgtermiņa ieguldījumu un krājumu uzskaitei.

 • Remonti. PL nozīmīgās daļas nomaiņa.
 • PL pārvērtēšana.
 • PL norakstīšana.
 • Krājumu pašizmaksas izvērtēšana. Uzskaites metodes.
 • Inventarizācija. Brāķu un tehnoloģisko atkritumu norakstīšana.

2.3. Finanšu un operatīvās nomas atspoguļošana. Atgriezeniskais līzings.

2.4. Debitoru un kreditoru parādu uzskaite, uzkrātie ienākumi un saistības, kā arī uzkrājumu izveidošana saskaņā ar likumdošanas prasībām.

 • Izmaiņas ieņēmumu un izdevumu atspoguļošanas struktūrā, posteņu pārklasifikācija, ieņēmumu atzīšanas brīdis dažādos darbības veidos.

2.5. Uzskaites politikas un grāmatvedības aprēķinu izmaiņas, notikumi pēc bilances datuma, iepriekšējo gadu kļūdu labošana.

2.6. Peļņas sadale dividendēs un ārkārtas dividendes. Nodokļi no dividendēm.

3. Uzņēmuma ienākuma nodokļa likums un UIN deklarācijā, ņemot vēra izmaiņas no 01.01.2024

3.1. Nodokļu likme un taksācijas periodi.

3.2. Izmaksas nerezidentiem.

3.3. Ar UIN apliekamā bāze.

 • Tiešā peļņas sadale.
 • Nosacītā peļņas sadale.
 • Izdevumi, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību. Jauni kritēriji reprezentatīvajiem automobiļiem.
 • Reprezentācijas izdevumi.
 • Izdevumi personāla ilgtspējīgās attīstības pasākumiem.
 • Šaubīgie parādi
 • Aizdevumu procenti. Procenti par saņemtajiem aizdevumiem.
 • Nodokļu procentu likmju aprēķins.
 • Izsniegtie aizdevumi.

3.4. Kārtība, kādā aizpildāmas mēneša deklarāciju par UIN.

3.5. Kārtība, kādā aizpildāma pārskata gada pēdējā mēneša deklarācija.

4. Līkums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” ņemot vēra izmaiņas no 01.01.2024

4.1. Apliekamie un neapliekamie ienākumi fiziskām personām.

 • Saimnieciskās darbības pazīmes fiziskām personām,
 • Labumi un dāvanas nodarbinātām un nenodarbinātām personām
 • Naudas izsniegšana pēc norēķina
 • Valdes locekļu aplikšana ar nodokļiem.
 • Izsniegtie un saņemtie aizdevumi, ieņēmumi no procentiem,
 • Noma no fiziskās personas un nekustamā īpašuma bezatlīdzības lietošanas līgums, autotransports un pārējais īpašums
 • Ienākumi no kapitāla.
 • Gada deklarācijas iesniegšanas pienākums.

4.2. Uzņēmuma līgumi, pilnvarojuma un autortiesību līgumi, to priekšrocības. Draudi atzīt tās par darba attiecībām. 

 • Darbinieku noma.

4.3. Ienākumu diferencētā likme

 • Ienākuma nodoklis saimnieciskās darbības veicējiem.

4.4. Nodokļu izmaiņas saimnieciskās darbības veicējiem. 

Atpakaļ


Pieteikties kursam