Kursa programma “Galveno grāmatvežu kvalifikācijas celšana”

Atpakaļ

Kursa ietvaros var izvēlēties nepieciešamās tēmas un apmeklēt tos kā semināru.

Kurss ir izstrādāts, balstoties uz jauno likumu "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums" un jaunu noteikumu likuma normu №775 piemērošanu. Kursā ir ņemtas vērā izmaiņas, kas saistītas ar nodokļu reformu, kas stājas spēkā no 2018. Gada un 2019. gada izmaiņas.

Izdales materiālā iekļauti galvenie normatīvie dokumenti krievu valodā un to piemērošanas praktiskie piemēri.

1. PVN likums

 • Ar nodokli apliekamie un neapliekamie darījumi.
 • Darījumi bez atlīdzības.
 • Darījuma vietas noteikšana.
 • Darījumu atpogaļošana deklarācijā par piegādi/saņemšanu par precēm un pakalpojumiem Latvijā, ES un trešās valstīs.
 • Ierobežojumi piemērojot 0% PVN.
 • PVN priekšnodokļa atskaitīšanas brīdis.
 • Priekšnodokļa atskaitīšanu autotransportam.
 • Vaučeri
 • Nodokļu rēķinu piestādīšanas prasības.
 • PVN maksātāja reģistrācijas kritēriji.
 • Īpašais nodokļu režīms PVN atspoguļošanai.

2. Likums "Par gada pārskatiem un konsolidētajiem gada pārskatiem" un MK noteikumi 775.

2.1. Izmaiņas uzņēmumu dalījumā pa kategorijām un jaunā gada pārskata struktūra katras kategorijas uzņēmumiem.

 • Papildu atvieglojumi mikrobiedrībām.
 • Finanšu pārskata saturs katrai biedrību kategorijai.
 • Vadības ziņojums.
 • Revīzijas vai pārbaudes pienākumi.

2.2. Prasības ilgtermiņa ieguldījumu un krājumu uzskaitei.

 • Noteikumu prasības finanšu un operatīvo nomu atspoguļošanai.

2.3. Debitoru un kreditoru parādu uzskaite, uzkrātie ienākumi un saistības un uzkrājumu veidošana saskaņā ar jaunajām likumdošanas prasībām.

 • Izmaiņas ieņēmumu un izdevumu atspoguļošanas struktūrā, posteņu pārklasifikācija, ieņēmumu atzīšanas brīdis pēc dažādiem darbības veidiem.

2.4. Uzskaites politikas un grāmatvedības aprēķinu izmaiņas, notikumi pēc bilances datuma, iepriekšējo gadu kļūdu labošana.

2.5. Peļņas apmērs, ko iespējams sadalīt dividendēs un ārkārtas dividendes. Nodokļi no dividendēm.

3. Līkums “Par uzņēmuma ienākuma nodokli”

3.1. Likme un nodokļu taksācijas periodi.

3.2. Izmaksas nerezidentiem.

3.3. Ar UIN apliekamā bāze.

 • Sadalītā peļņa.
 • Nosacītā sadalītā peļņa.
 • Izdevumi, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību.
 • Reprezentācijas izdevumi.
 • Izdevumi pasākumiem personāla ilgtspējīgai attīstībai.
 • Neuzticami parādi, pārejas noteikumi.
 • Dividendes un nosacītās dividendes.

3.4. Citas izmaiņas un pārejas noteikumi.

3.5. Kārtība, kādā aizpildāmas mēneša deklarāciju par UIN.

3.6. Kārtība, kādā aizpildāma pārskata gada pēdējā mēneša deklarācija.

4. Līkums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, Likums “Par valsts sociālo apdrošināšanu

4.1. Apliekamie un neapliekamie ienākumi privātpersonām.

 • Saimnieciskās darbības pazīmes fiziskām personām,
 • Labumi un dāvanas darbiniekiem un ne darbiniekiem,
 • Avansa norēķini, nodokļi valdes locekļiem.
 • Izsniegtie un saņemtie aizdevumi, ieņēmumi no procentiem,
 • Noma no fiziskās personas un nekustama īpašuma bezatlīdzības lietošanas līgum, autotransports un pārējais īpašums,
 • Ienākumi no kapitāla pieauguma.
 • Kārtējas un ārkārtas dividendes
 • Gada deklarācijas iesniegšanas pienākums.

4.2. Uzņēmuma līgumi, pilnvaru un autortiesību līgumi, to priekšrocības.

 • Darbinieku noma.
 • Darījumu riski ar mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju.

4.3. Ienākumu diferencētā likme

 • Ienākumiem nodoklis personām, kuras veic saimniecisko darbību.

4.4. Likums “Par valsts sociālo apdrošināšanu”

 • Obligāto iemaksu minimālais izmērs dažādu kategoriju darbiniekiem un pašnodarbinātajiem.
 • Darba ņēmēju un pašnodarbināto personu jaunas likmes.

Atpakaļ


Reģistrācija