Kursa programma “Galveno grāmatvežu sagatovošanas praktiskais kurss”

Atpakaļ

Klātienes un online mācības visās programmās!

1. Grāmatvedības uzskaites organizēšana

 • uzņēmuma uzskaites politika;
 • attaisnojuma dokumentu noformēšanas prasības;
 • Ar PVN apliekamie darījumi. PVN maksātāju reģistrācijas pienākums.
 • ierobežojumi darījumos ar skaidru naudu;
 • tematiskā pārbaude pēc kases operācijām;
 • prasības darījumiem ārvalstu valūtā.

2. Krājumu uzskaite

 • krājumu klasifikācija;
 • krājumu uzskaites un novērtēšanas metodes, krājumu pašizmaksa;
 • prasības organizācijai sakarā ar krājumu uzskaiti tirdzniecībā;
 • krājumu iegūšanas un PVN atspoguļošana Latvijā, ES un trešajās valstīs;
 • īpašā kārtība importa darījumos;
 • reversie PVN režīmi iegādei;
 • OSS, IOSS režīmi
 • preču nocenošana;
 • brāķu un tehnoloģisko atkritumu norakstīšanas normu aprēķins;
 • norakstīšana piespiedu kārtā.

3. Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite uzņēmumā

3.1. Pašu pamatlīdzekļu uzskaite:

 • PL sākotnējas vērtības izveidošana;
 • kapitālieguldījumu un PL nozīmīgas daļas nomaiņa;
 • PL pārvērtēšana;
 • PL finanšu nolietojums;
 • PL norakstīšana.

3.2. Nomāto un bez atlīdzības saņemto PL uzskaite:

 • kapitālieguldījumi nomātajos PL.

3.3. Nemateriālo ieguldījumu uzskaite.

4. Autotransports uzņēmumā

 • uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodoklis;
 • degvielas izmaksu uzskaite un citi ekspluatācijas izdevumi;
 • reprezentatīvā vieglā automašīna

5. Uzņēmuma saimnieciskās darbības analīze

5.1. Ieņēmumu atspoguļošana: 

 • ieņēmumu klasifikācija;
 • ieņēmumu no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas, kā arī PVN atspoguļošana Latvijā, ES un trešajās valstīs;
 • uzkrātie ieņēmumi.

5.2. Izdevumu atspoguļošana: 

 • izdevumu klasifikācija;
 • uzņēmuma darbības pašizmaksas izdevumu izveidošana;
 • reklāmas izdevumi;
 • īpašuma apdrošināšanas izdevumi;
 • izdevumi komandējumiem un darba braucieniem;
 • procentu maksājumu izdevumi, procentu maksājumu normu aprēķins;
 • reprezentācijas izmaksas;
 • izmaksas, kas nav saistītas ar saimniecisko darbību;
 • uzkrātās saistības.

6. Uznēmuma ienakuma nodokļa likums un UIN deklarācija.

 • Jaunais UIN aprēķināšanas princips un deklarāciju iesniegšanas termiņi;
 • UIN samaksa no izmaksām nerezidentiem;
 • UIN aprēķināšana un samaksa no dividendēm, ārkārtas dividenžu un peļņas nosacītas sadales rezultātā.

7. Debitoru uzskaite

 • uzkrājumu veidošana šaubīgiem debitoriem;
 • bezcerīgo debitoru norakstīšana;
 • bezcerīgo parādu PVN atmaksa.

8. Darba tiesiskās attiecības un darba samaksa:

 • darba attiecību noformēšana saskaņā ar Darba likumu un Darba aizsardzības likumu;
 • virsstundu samaksas aprēķins normālajam un summētajam darba laikam;
 • atvaļinājuma naudas un neizmantoto atvaļinājumu uzkrājumu aprēķins;
 • darba nespējas lapas;
 • darbinieku apdrošināšana;
 • apmācība, dāvanas un citi darbiniekiem domātie izdevumi;
 • Darbinieku ēdināšana un ārstēšana;
 • darbinieku atlaišana, kompensācijas par neizmantoto atvaļinājumu un atlaišanas pabalsta aprēķins;
 • personāla noma.

9. Gada pārskata sagatavošana

 • gada inventarizācija;
 • grāmatveža darba tabulas sastādīšana;
 • grāmatveža izziņu noformēšana ar koriģējošiem un noslēguma grāmatojumiem;
 • peļņas/zaudējumu aprēķins, bilance, finanšu pārskata pielikumi;
 • gada pārskata apstiprināšana; zvērināta audita kritēriji;
 • dividenžu aprēķināšana un izmaksa.
 • uzņēmuma finanšu rādītāju izvērtēšana.

10. PVN pārskatu aizpildīšana:

 • PVN deklarācija;
 • deklarācijas pielikumi;
 • piešķirto atlaižu un naudas atgriešanas atspoguļošana.

11. Īss pārskats par izmaiņām likumdošanā apmācības laikā. Atbildes uz jautājumiem.

Atpakaļ


Pieteikties kursam