Finanšu pārskatu revīzija un pārbaude

Zvērināta revidenta pakalpojumi


Mūsu centrs piedāvā: audita pārbaužu veikšanas pakalpojumus.

Audita pamatuzdevums ir uzņēmuma finanšu pārskatu pareizības apstiprināšana, kā arī uzskaites sistēmas trūkumu apzināšana, pēc kā tiek iesniegti piedāvājumi par tās pilnveidošanu. Saskaņā ar audita pārbaudes veikšanas rezultātiem klienta vadībai tiek iesniegts detalizēts pārskats, kas satur atrasto pārkāpumu aprakstu, auditora viedokļa argumentēto pamatojumu, informāciju par atrastā pārkāpuma iespējamām sekām un rekomendācijas to novēršanai un nodokļu uzlikšanas optimizācijai.

Audita veikšanas pakalpojums ir pilnībā atkarīgs no klienta vēlmes. Tā varētu būt grāmatvedības kārtošanas pārbaude, attaisnojuma dokumentu esība un to atbilstība likumdošanai; ieņēmumu, izdevumu un grāmatvedības uzskaites pamata sastāvdaļu atspoguļošanas pareizības pārbaude – kā viens no audita variantiem, bet cits variants varētu būt pilns nodokļu audits ar visu grāmatvedības operāciju un uzrēķināto nodokļu pārrēķinu.

Obligātā revīzija paredzēta

Mazās sabiedrības revīzija paredzēta:

1) Ja šī sabiedrības rādītāji divus gadus pēc kārtas (gan tekošajā, gan iepriekšējā pārskata gadā), bet jaunizveidotai sabiedrībai — bilances datumā pirmajā pārskata gadā pārsniedz divus kritēriju robežlielumus no trim šajā punktā minētajiem:

  a)   bilances kopsumma:   – 800 000 EUR
  b)  tīrais apgrozījums   – 1 600 000 EUR
  c)  vidējais darbinieku skaits pārskata gadā
  – 50

2) Ja šī sabiedrība ir koncerna mātes sabiedrība — neatkarīgi no tā, vai uz to attiecas vai neattiecas atbrīvošana no pienākuma sagatavot konsolidēto gada pārskatu (arī mikrosabiedrībai!)

Ierobežota pārbaude

 ir alternatīva gada pārskata pilnai revīzijai, bet nav tik plaša kā obligātā revīzija, tomēr tā sniedz zināmu pārliecību par finanšu pārskata datu pareizību.

Ierobežotā pārbaude tiek veikta mazai Sabiedrībai, ja tai nav jāveic obligātā revīzija un ja tās rādītāji bilances datumā divus gadus pēc kārtas pārsniedz divas no šādām robežvērtībām:

  a)  bilances kopsumma:   – 400 000 EUR
  b)  neto apgrozījums   – 800 000 EUR
  c)   vidējais darbinieku skaits pārskata gadā
  – 25

(ar licenzēto uzņēmumu SIA “Orients Audit & Finance”. Licence Nr.28)

Finanšu pārskatu audits tiek veikts saskaņā ar Starptautiskajiem audita standartiem. Audits un pārbaudes tiek veikti kā finanšu pārskatiem, kas tika sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām, tā arī finanšu pārskatiem, kas tika sagatavoti saskaņā ar Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem.